تکمۀ ورود به بخش آموزشی را در انتهای قسمت "ضوابط و شرايط" خواهيد يافت

ضوابط و شرايط عضويّت و استفاده از خدمات رايگان و غير رايگان اين سايت

با سلام و ضمن تشکّر صميمانه از حضور و مشارکت شما، لازم می داند متذکّر شود که
با ثبت نام و عضويّت در اين سايت، با يا بدون استفاده از رمز عبور برای ورود به صفحات و بخشهای مربوط به اعضای سايت، متعهد می گرديد که ضوابط و شرايط مشروح در ذيل را قبول و رعايت فرماييد. ورود به صفحات و بخشهای مربوط به اعضای سايت، به منزلۀ تاييد و تعهد کتبی و الکترونيکی شما به رعايت التزامات سايت است.

الف) کليۀ متون، تصاوير، يا فايلهای ديجيتال صوتی يا تصويری که شما از طريق وسايط ارتباط اينترنتی، ديجيتال، الکترونيک يا پست و موبايل برای اين سايت يا کانالهای تلگرامی، واتس اپ، ايمو و امثالهم ارسال می فرماييد، متعلّق به اين سايت خواهد بود و اجازۀ هر گونه بهره برداری و نمايش عمومی و يا چاپ و نشر آنها در انحصار اين سايت می باشد. اين موسسه مجاز و مختار خواهد بود از نوشته ها و مطالب جمع آوری شده در طول روند آموزش و يا مکاتبه با شما، کليۀ نوشته ها و يا تصاوير و فايلهای صوتی و تصويری يا مکتوب حاصل را جمع آوری نمايد و با مقاصد آموزشی يا تجاری ، تماماً يا بخشی از اين منابع را بدون ذکر نام شما استفاده نمايد. بديهی است استفاده از اين منابع بدون آشکار ساختن مشخصات فردی و اطلاعات خصوصی شما انجام خواهد شد.

ب) کليۀ متون آموزشی، فايلهای صوتی، تصويری يا نوشتاری، اعم از ديجيتال و غير ديجيتال که توسط اين موسسه برای شما ارسال گشته يا در آينده ارسال می گردد، صرفاً جهت استفادۀ شخصی شما بوده و بدون کسب مجوّز کتبی از اين موسسه، هيچگونه استنساخ يا توزيع، اعم از ديجيتال يا غير ديجيتال، رايگان يا غير رايگان، مجاز نمی باشد. اين موضوع خصوصاً به لحاظ تعهدات قانونی اين موسسه حايز اهميّت است، چرا که هدف از ارسال هرگونه متن آموزشی، صرفاً کمک به يادگيری شما خواهد بود ونه نشر فايلهای ديجيتال. لذا موکداً متعهد می شويد از انتقال دادن متون آموزشی و فايلهای ارسالی به افراد ديگر، ولو اينکه عضو اين سايت باشند، پرهيز فرماييد و در غير اينصورت اقدام شما مشمول توصيف نشر فايلهای ديجيتال خواهد بود و چون مجوّز اينکار را اخذ نکرده ايد، کليۀ تعهدات و عواقب قانونی که به موجب قوانين جمهوری اسلامی ايران قابل طرح باشد، متوجّه شما به عنوان نشر دهندۀ فاقد مجوّز خواهد بود.

ج) با درخواست عضويّت در سايت، اعم از عضويّت رايگان يا همراه با پرداخت شهريه، متعهد می شويد که اصول اجتماعی و اخلاقی را در تمام نوشته ها و مکاتبات الکترونيکی، رعايت فرماييد تا احترام همۀ اعضاء و دست اندرکاران سايت محفوظ بماند و همگی در محيطی قابل اطمينان و سالم به يادگيری بپردازيم. در صورت عدم رعايت اين اصول و ابراز ناراحتی توسط ديگر اعضای گروه، حذف نوشته ها ی مورد بحث و تعليق عضويّت، بدون التزام به عودت شهريّه ای که پرداخت کرده ايد، مورد توافق قطعی شما خواهد بود. در مورد اعضای افتخاری (رايگان) در صورت لزوم نسبت به مسدود کردن آی پی اقدام خواهد شد.

د) اگر چه سايت حاضر دارای تمهيدات امنيتی لازم برای محفوظ ماندن اطلاعات شما است، و با وجود اينکه کاملاً متعهد به محفوظ نگهداشتن اطلاعات شما هستيم، طبعاً ممانعت از تخلفات موجود در جامعه در حيطۀ توان و مسووليت ما نيست. تحت هيچ شرايطی غير از مبالغ شرح داده شده در سايت، از شما هزينه دريافت يا تقاضا نخواهد شد و هرگونه مکاتبه يا ايميل مبتنی بر درخواست مالی، صرفا از طريق ايميلهای رسمی موسسه، به شرح زير خواهد بود:

info@abstractwisdom.com 

info.abstractwisdom@gmail.com

در صورتيکه درخواست عضويّت ارسال فرموده ايد و يا نوشته هايتان را برای تصحيح ارسال می فرماييد، صرفا پس از هماهنگی با موسسه و يا از طريق فورمهای ارائه شده در سايت، نسبت به پرداخت هزينه يا حق الزحمه اقدام فرماييد. در صورتيکه پرداخت وجه را به حسابهای بانکی متفرقه يا نادرست اجرا فرماييد، اين موسسه هيچگونه مسووليتی را دربرابر وجه پرداختی شما عهده دار نخواهد شد. برای اطلاع بيشتر از جزئيّات روش پرداخت ريالی، به صفحه مربوطه در سايت مراجعه فرماييد يا با آدرس ايميل اين موسسه مکاتبه فرماييد. ضمن اينکه فراخور تغيير شرايط پرداخت در سيستمهای بانکی ايران، اطلاعرسانی و مکاتبۀ مستقيم با اعضاء انجام خواهد شد. اينگونه مکاتبات، بطور همزمان از طريق چند سيستم ارتباطی اجرا خواهد شد تا امکان هرگونه اشتباه و سوء استفادۀ سايبری رفع گردد. بعنوان مثال، تغييرات لازم در سيستم پرداخت را همزمان از طريق ايميل و تلگرام و ايمو برايتان ارسال خواهيم کرد تا با رويت مکاتبات با استفاده از حداقل سه روش ارتباطی، از اصالت مکاتبۀ مالی اطمينان حاصل فرماييد.

ه) از کليۀ اعضاء و بازديدکنندگان تقاضا دارد در نظر داشته باشند که مجموعه قوانين و تعهدات فوق بصورت ادواری و بدون اطلاع قبلی اعضاء، قابل بازبينی و تغيير و اصلاح خواهد بود و هر بار که اعضاء نسبت به ورود به قسمتهای رمزدا يا بدون رمز سايت اقدام می کنند، اين اقدام به منزلۀ تاييد و تعهد به ضوابط و شرايط جاری سايت خواهد بود و عدم مطالعۀ اين ضوابط و بی اطلاعی از تغييرات، نافی تعهدات شما نخواهد بود.

ورود به صفحات مخصوص اعضای سايت

با فشار دادن هر يک از اين تکمه ها تاييد می فرماييد که شرايط سايت را تماما مطالعه کرده ايد و ملزم به رعايت تمامی اصول مشروح در بالا می باشيد

ورود به بخش آموزش زبان روسی

Welcome to the members’ area!

By pressing the button below you are accepting the terms and conditions and the policies of the website as outlined below.

Terms and conditions of use and membership of this site

By becoming a member of the website and by logging into the website you are agreeing to the terms and conditions and you are providing written digital consent that any digital content including texts, pictures or multimedia files that you provide through any of the email addresses belonging to the website (including but not limited to info@abstractwisdom.com and info.abstractwisdom@gmail.com) or any other medium (Telegram, WhatsApp, IMO, or any other digital messaging or transfer method) or those that will be prepared for you by Abstract Wisdom (TM), using any type of digital or non-digital media, may be displayed on the websites managed and promoted by Abstract Wisdom and that all content displayed will belong exclusively to Abstract Wisdom.

Abstract Wisdom will maintain the right to remove any inappropriate material from any or all websites and media controlled by this institution.

Under no circumstances, we will require any charges or fees apart from the membership fees explicitly defined on the registration pages of the website. You will not be charged any fees or expenses unless you will be asked for a written consent prior to incurring any such expenses. Any text, photo or multimedia or digital or non-digital material prepared for you by Abstract Wisdom may incur fees or charges.

Please be advised that these terms and conditions may change periodically without any prior notice.

Our policy

Abstract Wisdom respects the privacy of all clients and all visitors to this website. Personal information is collected only through forms and with your written consent and we are committed to ensuring that the information is only accessible to Abstract Wisdom. No banking details are stored on the website or in any of our databases. We do not sell or pass on any personal details or email addresses to any third party unless if under obligation by law. Abstract Wisdom is strictly against the distribution of spam or unsolicited emails.

This policy will be updated periodically without any prior notice. If you have any concern regarding any of your personal information held by Abstract Wisdom, please contact us immediately at
info.abstractwisdom@gmail.com