ضماير شخصی مفرد
Я          من                     
Ты         تو                  
Он        او، آن آقا                
Она        او، آن خانم
Оно        او - برای جنسيت خنثی

ضماير شخصی جمع
Мы         ما
Вы         شما
Они       آنها
Идти
Иду Идёшь Идёт Идут

Ехать
Еду Едешь Едет Едут

Миша Вова Саша Олег Света Ира Ирка

Тегеран Иран Ирак 
Перс Персы Персидский  
Русь Русский
Мне пора идти.
Мне пора домой.

Я иду домой.
Я еду домой.

Ты едешь домой.
Ты идёшь домой.

Вова едет домой.
Вова идёт домой.
Парень поёт: 
А я иду, шагаю по Москве 
Но в жизни я пройти смогу, ...

Женшина говорит: Молодой человек! Ты чего кричишь?

Парень отвечает: Я пою.

Женшина говорит: Ааа... Гражданин!

Парень говорит: Что?

Женшина говорит: Идите сюда.

Парень говорит: За чем?

Женшина отвечает: Иди-ка, иди-ка.

Парень говорит: Что?

Женшина говорит: Спой ещё.

Парень: Да, ну!

Парень поёт: 
А я иду, шагаю по Москве,
Но я пройти ещё смогу
اين قسمت را سعی کنيد بخوانيد و ببينيد چه مقدار از مطلب را می توانيد درک کنيد

Она: - Ты знал, что когда пингвины находят себе пару, они остаются вместе навсегда? 
Он: - Ты будешь моим пингвинчиком